Клиенты

39

39

33

33

27

27

20

20

13

13

PAYNET

PAYNET

38

38

32

32

26

26

19

19

12

12

GAZAVTOMATIKA

GAZAVTOMATIKA

37

37

31

31

25

25

17

17

11

11

DAZ

DAZ

36

36

30

30

24

24

16

16

10

10

Arhat HOLDING

Arhat HOLDING

34

34

29

29

23

23

15

15

9

9

Ardus

Ardus

35

35

28

28

21

21

14

14

VIDAVERDE

VIDAVERDE

Rhytm Plus

Rhytm Plus